دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی | ارتباط با ما | افراد
مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی
ali.mirvakili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 350
31232369
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل
38200144
رئیس اداره امور دانشجویان غیر ایرانی
h.banaei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، دفتر امور دانشجویان غیرایرانی
31234059
رئیس اداره امور دانشجویان غیرایرانی
38209822
رئیس اداره ارتباطات و شبکه‌سازی
hamed.azizi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳0۹
31232465
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
رئیس گروه برنامه‌ریزی و برندسازی
m.sharifian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان استقلال
3123۴۰۳۴
رئیس گروه برنامه‌ریزی و برندسازی
کارکنان
r.hosseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان استقلال
31234058
کارشناس امور دانشجویان غیرایرانی
v.farshi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان استقلال
31234031
کارشناس مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌الملل
l.fallah [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان استقلال
31234055
کارشناس مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی
۳۸۲۰۰۱۴۹