دسترسی سریع
فصل اول - تسهیلات ویژه استادان زبان و ادبیات فارسی
آیین‌نامه اعزام استادان زبان و ادبیات فارسی (۱)
آیین‌نامه اعزام استادان زبان و ادبیات فارسی (۲)
آیین‌نامه اعطای بورس به استادان زبان و ادبیات فارسی
فصل دوم - کرسی‌های اسلام‌شناسی
آیین‌نامه تاسیس و حمایت از کرسی‌های اسلام‌شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور
فصل سوم - انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور
آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل
فصل چهارم - متخصصین مهمان غیر ایرانی
آیین‌نامه پذیرش دانشجویان، محققان و اساتید غیر ایرانی مهمان در دانشگاه یزد
فرم پذیرش دانشجویان، محققان و اساتید غیر ایرانی مهمان در دانشگاه یزد
فصل پنجم - بکارگیری عضو هیأت علمی وابسته
دستورالعمل بکارگیری عضو هیأت علمی وابسته
فصل ششم - دعوت از میهمانان خارجی
دستور‌العمل دعوت از میهمانان خارجی در دانشگاه یزد
فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی (فرم شماره ۱)
فرم شماره ۲ مربوط به اتباع آمریکا
فرم شماره ۳
فرم ویزا
پرسشنامه مخصوص میزبان ایرانی اتباع کشور آمریکا ۱
پرسشنامه مخصوص میزبان ایرانی اتباع کشور آمریکا ۲
فصل هفتم - تفاهم‌نامه
آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی
نمونه یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاهی
نمونه یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین وزارتی
فصل هشتم - آیین‌نامه‌های وزارتی
آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی همکاری‌های علمی بین‌المللی در دانشگاه‌ها، موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری
آیین‌نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی
فصل نهم - وابستگی‌های علمی
شیوه آدرس‌دهی وابستگی‌های علمی