دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | هیأت ممیزه
هیأت ممیزه
ارتقای اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نشانگر پویایی علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و یکی از شاخصه‌های تولید، انتقال و ترویج علم و فرهنگ است. مؤلفه‌های علمی و میزان تأثیر آن‌ها در ارتقای اعضای هیأت ‌علمی، جهت‌گیری نظام علمی‌، فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص می‌کند و به این لحاظ توجه به مؤلفه‌های موثر در ارتقای مرتبه اعضای هیأت ‌علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هیأت ممیزه


مهم‌ترین وظایف هیأت‌ ممیزه عبارت‌ است از:
  بررسی، ارزیابی کیفیت و اظهارنظر در مورد فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی- فناوری، و علمی- اجرایی اعضای هیأت علمی برای:
   ارتقا به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی
   احتساب سابقه خدمت پیمانی (قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی) در موارد مقرر در آیین‌نامه
   بورس تحصیلی مربیان
   بررسی رکود علمی