لینک های ضروری
هیئت ممیزه
ارتقای اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نشانگر پویایی علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و یکی از شاخصه‌های تولید، انتقال و ترویج علم و فرهنگ است. مؤلفه‌های علمی و میزان تأثیر آن‌ها در ارتقای اعضای هیئت ‌علمی، جهت‌گیری نظام علمی‌، فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص می‌کند و به این لحاظ توجه به مؤلفه‌های موثر در ارتقای مرتبه اعضای هیئت ‌علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


مهم‌ترین وظایف هیئت‌ ممیزه عبارتست از:
  بررسی، ارزیابی کیفیت و اظهارنظر در مورد فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی- فناوری، و علمی- اجرایی اعضای هیئت علمی برای:
   ارتقا به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی
   تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (حسب درخواست هیئت اجرایی جذب دانشگاه)
   احتساب سابقه خدمت پیمانی (قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی)
   بورس تحصیلی مربیان و فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
   بررسی رکود علمی