دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | هیأت ممیزه
هیأت ممیزه
ارتقای اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نشانگر پویایی علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و یکی از شاخصه‌های تولید، انتقال و ترویج علم و فرهنگ است. مؤلفه‌های علمی و میزان تأثیر آن‌ها در ارتقای اعضای هیأت ‌علمی، جهت‌گیری نظام علمی‌، فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص می‌کند و به این لحاظ توجه به مؤلفه‌های موثر در ارتقای مرتبه اعضای هیأت ‌علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هیأت ممیزه


مهم‌ترین وظایف هیأت‌ ممیزه عبارت‌ است از:
  بررسی، ارزیابی کیفیت و اظهارنظر در مورد فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی- فناوری، و علمی- اجرایی اعضای هیأت علمی برای:
   ارتقا به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی
   تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
   احتساب سابقه خدمت پیمانی (قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی) در موارد مقرر در آیین‌نامه
   بورس تحصیلی مربیان
   بررسی رکود علمی