لینک های ضروری
قوانین و آیین‌نامه‌ها
مقررات مرتبط با آیین‌نامه ارتقای مرتبه ابلاغی سال ۱۳۹۵
کتابچه مجموعه مقررات مربوط به ارتقای مرتبه، منضم به آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی (ابلاغیه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵)
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی (ابلاغیه مورخ ۸ آبان ۱۳۹۵)
دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن (ابلاغیه مورخ ۶ مهر ۱۳۹۵)
دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی
شیو‌ه‌نامه نظرسنجی از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد برای انتخاب اعضای حقیقی هیئت ممیزه و کمیسیون‌های تخصصی
مجموعه مقررات و رویه‌های داخلی هیئت ممیزه دانشگاه یزد (ویرایش آذر ۱۳۹۷)
نکات و موارد عمومی
گردش کار پرونده درخواست ارتقای مرتبه عضو هیئت علمی
نکات و توصیه‌های کلی در مورد ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی
نکاتی در مورد نحوه آماده‌سازی پرونده درخواست ارتقای مرتبه