دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | هیأت ممیزه | افراد | مسئولان
رئیس دانشگاه یزد، رئیس هیأت ممیزه
abkalantari [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31234040
دانشیار,عضو هیأت علمی مامور به خدمت
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
عضو کارگروه اخلاق در پژوهش، رئیس کمیسیون تخصصی (۱) فنی و مهندسی هیئت ممیزه، عضو (حقیقی) شورای دانشگاه، دبیر هیئت ممیزه
habutalebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲
31232396-31233886
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144