دسترسی سریع
اهداف و برنامه‌ها

اهداف و برنامه‌ها

چشم‌انداز

 • مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری، نماد تحول در دانشگاه یزد

اهداف

 • ارتقای جایگاه مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در نظام تصمیم‌سازی در سطوح مختلف مدیریت دانشگاه یزد
 • ایفای نقش کلیدی در دستیابی به اهداف کلان سند راهبردی دانشگاه یزد
 • پیاده‌سازی نظام "مدیریت مبتنی بر عملکرد" و "عملکرد در راستای برنامه" در دانشگاه یزد
 • ارتقای بهره‌وری در دانشگاه یزد

برنامه‌های کوتاه‌مدت

 • پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه یزد
 • پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه یزد
 • تدوین نظام‌نامه آماری دانشگاه یزد
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاه یزد
 • تدوین طرح جامع دانشگاه یزد
 • سنجش میزان رضایتمندی ذی‌نفعان از خدمات دانشگاه یزد
 • پیاده‌سازی نظام پیشنهادها در دانشگاه یزد

برنامه‌های بلند‌مدت

 • طراحی و پیاده‌سازی مدل رتبه‌بندی عملکرد در دانشگاه یزد
 • پیگیری اجرای طرح جامع دانشگاه یزد
 • محاسبه قیمت تمام شده خدمات دانشگاه
 • پیاده‌سازی نظام مدیریت درآمد در دانشگاه یزد
 • پیاده‌سازی سیستم مدیریت بر مبنای فرآیندها در دانشگاه یزد
 • ارائه خدمات پشتیبانی دانشگاه به‌صورت تمام الکترونیک