دسترسی سریع
معرفی بودجه و اعتبارات

معرفی برنامه و بودجه

شرح وظایف گروه برنامه و بودجه:

  • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت‌های مختلف.
  • همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
  • جمع‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
  • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط‌‌ مشی کلی دانشگاه.
  • ابلاغ بودجه مصوب هریک از واحدها (درصورت نیاز) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
  • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
  • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای صف و ستاد دانشگاه.
  • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و عمرانی.
  • تدوین و ارزیابی برنامه‌های عملیاتی واحدهای صف و ستاد دانشگاه.
  • بررسی درخواست برگزاری رشته‌ها، ایجاد دانشکده‌ها و واحدهای پژوهشی جدید.