دسترسی سریع
معرفی مدیران از ابتدا تاکنون
Picture

دکتر مجید شخصی نیائی

دوره تصدی: دی 1398 -اکنون

 
Picture

دکتر سیدمحمود زنجیرچی

دوره تصدی: شهریور 1394 - آذر 1398

 

Picture

 دکتر محمدمهدی لطفی

دوره تصدی: دی 1392 - شهریور 1394

 

Picture

 دکتر حسین مهدوی پور بابکی

دوره تصدی: آذر 1392 - دی 1392


Picture

منوچهر شفائی

دوره تصدی: مهر 1392 - آذر 1392

 
Picture

 دکتر حسن خادمی زارع

دوره تصدی: خرداد 1385 - آبان1386

 

Picture

دکتر احمد صادقیه

دوره تصدی: دی 1382 - خرداد 1385

 
Picture
 مهندس علی ترابی

دوره تصدی: تیر 1378 - دی 1382