دسترسی سریع
z.ehsanimanesh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233499
رئیس گروه برنامه و بودجه
38211795
sh.charkhkar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233501
كارشناس برنامه ريزی و تحول اداری
a.khalouei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232962
رئیس گروه آمار و اطلاعات
38211795
v.soltani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233434
كارشناس برنامه ريزی و تحول اداری
ah.salimi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233438
کارشناس بودجه و اعتبارات