لینک های ضروری
z.ehsanimanesh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233499
رئیس گروه برنامه و بودجه
38211795
a.khalouei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232962
رئیس گروه آمار و اطلاعات
38211795
v.soltani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233434
کارشناس اداره برنامه، بودجه و تحول اداری