دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | مجمع سیاست‌گذاری
مجمع سیاست گذاری
معرفی مجمع سیاست گذاری
به‌ منظور استفاده از خرد جمعی و تجربیات اعضای هیأت‌ علمی در مدیریت دانشگاه، این مجمع مشورتی به ‌عنوان اتاق فکر دانشگاه در انتخاب رویکردهای کلی حرکت دانشگاه، در اردیبهشت ۱۳۹۳ تشکیل گردید. پیشنهادات این مجمع در تدوین برنامه‌ها و رویکردهای اجرایی بخش‌های مختلف دانشگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. موضوعات مورد طرح در این مجمع، از طرف رییس دانشگاه به دبیر مجمع ارجاع داده می‌شوند. همچنین اعضای مجمع می‌توانند موضوعاتی که طرح آن‌ها را در مجمع ضروری می‌بینند، به مجمع پیشنهاد نمایند. جلسات مجمع می‌تواند با شرکت مسئولین و یا متخصصینی در زمینه‌های مورد بحث، برگزار شود و از مشاوره‌های تخصصی خارج از دانشگاه نیز استفاده شود. مجمع همچنین می‌تواند موضوعاتی را به نظرسنجی عمومی بین اعضای هیأت‌علمی، کارکنان یا دانشجویان دانشگاه بگذارد.
ترکیب مجمع سیاست‌گذاری
  مدیر (یا معاون) طرح و برنامه دانشگاه
  دبیر مجمع (که با حکم رییس دانشگاه تعیین می‌شود)
  دبیران شوراهای صنفی اعضای هیأت ‌علمی و کارکنان (در صورت وجود این شوراها)
  شش نفر عضو حقیقی از اعضای هیأت ‌علمی صاحب ‌نظر با حداقل ده سال سابقه کار که توسط دوره قبلی مجمع و با نظرخواهی از اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه، برای یک دوره سه ساله، انتخاب می‌شوند.

وظایف کلی مجمع سیاست‌گذاری
  سیاست گذاری رویکرد کلی دانشگاه در زمینه های مختلف فعالیت آن از جمله فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، فرهنگی ، اقتصادی ، رفاهی و دیگر زمینه ها
  ارائه مشاوره و سیاست گذاری در زمینه های مورد درخواست ریاست دانشگاه ویا موضوعاتی که اعضای مجمع پیشنهاد می کنند.
  استفاده از نظرات کارشناسان در موضوعات مورد بحث مجمع و پیشنهادات اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه یزد در سیاست گذاری