دسترسی سریع
m.shayegh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233507
كارشناس دفتر تحقيق استاني اعضاي هيئت علمي
e.orafa [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233523
كارشناس دبيرخانه هيئت اجرايی جذب اعضای هيئت علمی
38200129