دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | گزینش | شرح وظایف
شرح وظایف

شرح وظایف گزینش

شرح وظایف مدیر هسته گزینش

  اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعمل‌های هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
  اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
  صدور احکام انتصاب کارکنان، پس از بررسی و تایید.
  ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاه متبوع جهت اخذ امکانات مورد نیاز هسته اعم از پرسنل، فضای کار، وسایل نقلیه و ... برای انجام صحیح وظایف محوله.
  پیشنهاد بودجه مورد نیاز هسته به بالاترین مقام دستگاه و پیگیری تا حصول نتیجه.
  پیشنهاد نمودار تشکیلاتی مورد نیاز هسته به هیأت مرکزی گزینش و پیگیری تا مرحله تصویب نهایی.
  انجام مکاتبات لازم با هیأت مرکزی، سازمان مربوطه و واحدهای تابعه و داوطلبان جهت ابلاغ مصوبات و آراء گزینشی و پیگیری امور جاری.
  پیگیری نیازهای هسته نسبت به امکانات و نیروی انسانی در موارد استثنائی پیش‌بینی‌نشده، یک ماه قبل از شروع امر گزینش به بالاترین مقام دستگاه.
  نظارت بر اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره ۲ ماده قانون گزینش.
  تدوین گزارش از عملکرد هسته و ارائه به هیأت مرکزی و بالاترین مقام دستگاه.
  برنامه‌ریزی و پیگیری جهت تشکیل منظم جلسات هسته گزینش.
  انجام اقدامات لازم جهت شرکت کارکنان هسته در برنامه‌های آموزشی مصوب.
  نظارت در اجرای امور رایانه‌های در هسته طبق مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
  انجام کلیه امور پشتیبانی، اداری، روابط عمومی، تدارکات و ... هسته گزینش.
  انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات داوطلبان در مرحله اول تجدید نظر.
  پیگیری جهت رعایت زمان‌بندی فرایند گزینش داوطلبان.
  شرکت در جلسه شورای مدیران اداره متبوع.
  برنامه‌ریزی جهت شرکت نماینده هسته در مصاحبه‌های تخصصی

منبع: قانون گزینش، آیین‌نامه اجرایی و مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها