لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | تابلوی اعلانات
تابلوی اعلانات-سومین دوره ره نشان
[24 تير]   [9 بازدید]
تابلوی اعلانات-ﮐﺎﻧﺎل اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﺧﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام؛ ﺿﻤﻦ آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰون اﻟﻬﯽ ، ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ اداره ﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﯿﺌﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ، ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺧﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ادﻣﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ، ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
[23 تير]   [8 بازدید]
تابلوی اعلانات-سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان
برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایند.
[17 تير]   [38 بازدید]
تابلوی اعلانات-بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم دانشجویی کیوتو
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایند.
[14 ارديبهشت]   [172 بازدید]
تابلوی اعلانات-برگزاری پویش مردمی ختم قرآن کریم
به همت اداره کل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد، پویش مردمی ختم قرآن کریم با عنوان بهار قرآن با شهدا برگزار می شود.
[13 ارديبهشت]   [162 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
ضمن عرض تسلیت به دانشگاهیان و بازماندگان محترم زنده یاد دکتر محمدحسین ابویی به اطلاع می رساند
[23 بهمن]   [351 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت همسر گرامی جناب آقای دکتر جلیل شاهی موسس و اولین رییس دانشگاه یزد
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر جلیل شاهی؛ موسس و اولین رییس دانشگاه یزد و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[23 دي]   [368 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت مادرگرامی جناب آقای سید محمد مرتضوی
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای سیدمحمد مرتضوی، مسئول دفتر طرح‌های عمرانی و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[18 دي]   [379 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت پدرگرامی جناب آقای دکتر  محمد‌طهماسبی
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر ‌محمد طهماسبی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[14 دي]   [322 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت پدرگرامی جناب آقای دکتر هادی پوردارا
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر هادی پوردارا، استادیار دانشکده مهندسی عمران و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[11 دي]   [345 بازدید]