لینک های ضروری
همایش‌-پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله :
تاریخ برگزاری : 28 و 29 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی
تارنمای کنفرانس : http://wosdce.um.ac.ir
همایش‌-بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/08/30
تاریخ برگزاری : ۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق
تارنمای کنفرانس : http://icee2019.yazd.ac.ir
همایش‌-نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/19/16
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/09/15
تاریخ برگزاری : ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده فیزیک
تارنمای کنفرانس : http://www.psi.ir/pages_fa.asp?particles9
همایش‌-یازدهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/10/03
تاریخ برگزاری : ۱۰ الی ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/11igtc
همایش‌-پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/08/01
تاریخ برگزاری : ۳ و ۴ بهمن ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
تارنمای کنفرانس : http://www.iiiec.ir