لینک های ضروری
s.dashtizad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
۳۱۲۳۳۵۱۰
رییس روابط عمومی
۳۸۲۱۱۸۳۵