لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | افراد | کارکنان
m.zeini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
۳۸۳۰۰۳۳۶
کارشناس روابط عمومی