لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | افراد | مسئولان
عضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه، عضو کانون تفکر سلامت اجتماعی، رئیس نظام پیشنهادها، مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
31232932 و 31234041
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232581
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
مشاور رئیس دانشگاه در امور اداری و مالی
j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۷
31232587
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995