لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | افراد | مسئولان
رئیس نظام پیشنهادها، مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
31234041
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
عضو شورای برنامه‌ریزی درسی، دبیر مجمع مشورتی سیاست‌گذاری
adolati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232695
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232581
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
مشاور رئیس دانشگاه در امور اداری و مالی
j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۷
31232587
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
مشاور رئیس دانشگاه در امور همکاری‌های علمی و بین‌المللی، مدیر-آزمایشگاه آلودگی محیط زیست
f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶
31232798
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312