لینک های ضروری
حسین افراسیابی

حسین افراسیابی

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه شیرازجامعه‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه شیرازجامعه‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه شیرازپژوهشگری اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
1398-دانشگاه یزدرئیس نظام پیشنهادها
13961398دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13951396دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی
13951396دانشگاه یزدسرپرست معاون پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13931395دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
13901393دانشگاه یزدمدیر گروه جامعه‌شناسی
13901391دانشگاه یزدمدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تحقیق کیفی
نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تغییرات و مسائل خانواده
توسعه اجتماعی، ارزش‌ها و فرهنگ
انحرافات اجتماعی

اطلاعات تماس

hafrasiabi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/afrasiabi
https://pws.yazd.ac.ir/hafrasiabi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
31234041 38210643