لینک های ضروری
محمد‌صالح اولیا
استاد، گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه بیرمنگام- انگلستانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1392-دانشگاه یزدرئیس دانشگاه یزد
13881392موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)عضو هیئت موسس و رئیس
13811386پارک علم و فناوری یزدرئیس پارک علم و فناوری یزد
13791381دانشگاه یزدرئیس مجتمع فنی و مهندسی
13771379دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی
13751378دانشگاه یزدسرپرست دانشکده و مدیر گروه صنایع
13701372دانشگاه یزدمسئول دفتر ارتباط با صنعت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت کیفیت (کارشناسی)
کنترل کیفیت (کارشناسی)
مدیریت کیفیت (کارشناسی ارشد)
مدیریت دانش (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارزیابی عملکرد و بهره‌وری
مدیریت دانش
مدیریت و مهندسی کیفیت

اطلاعات تماس

owliams [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/owlia
http://www.owlia.ir ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
۳۸۲۱۱۸۲۷ ۳۸۲۱۱۸۲۹