دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | افراد | کارکنان
m.dehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31234041
مسئول دفتر ریاست
38211829
n.mozafari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234040
رئیس دفتر ریاست و دبیر نظام پیشنهادها
38211829