دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | افراد | کارکنان
n.mozafari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234040
رئیس دفتر ریاست، دبیر نظام پیشنهادها، عامل مالی حوزه ریاست و معاونت پژوهشی
38211829