لینک های ضروری
dr.saeida [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233203
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
38210311
smkarbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
31232697
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
makarimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232663
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
maalek [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
31232688
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232115
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
hayatollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36223700
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36223700
a.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۴
31232631
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶
31232372
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200144
kohsary [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۹
31232520
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
akbarzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان سالن ورزشی امام علی
31233272
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
38210310
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
behniafar [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
jabarifar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232120
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
mhaery [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31232075
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38210310
danesh [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
mzeini [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
saeedi_ma [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی کامپیوتر
ysohrabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی
mabessi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰
31232408
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
38211792
nader-abdoli [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
1 2
صفحه 1از 2