لینک های ضروری
dr.saeida [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۰۳
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۱
smkarbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
۳۱۲۳۲۶۹۷
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۹۵
makarimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۳
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۱۵
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
a.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۴
۳۱۲۳۲۶۳۱
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
akbarzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان سالن ورزشی امام علی
۳۱۲۳۳۲۷۲
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۱۰۳۱۰
behniafar [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
mhaery [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۲۰۷۵
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
danesh [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش اقتصاد
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۹۳
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
mzeini [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
saeedi_ma [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
ysohrabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی
mabessi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰
۳۱۲۳۲۴۰۸
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
nader-abdoli [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
m_foroughi [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
m.naderi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۰۱۵
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۱
ajamali [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی نساجی
rassoulian [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
k_rezaeian [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
asalehee [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت و الکترونیک
1 2
صفحه 1از 2