لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
  مدیر گروه

نریمان فرحزا
استادیار
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
 ۳۶۲۲۸۸۳۲
 n_farahza [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی معماری
 • مهندسی معماری
 • معماری
  معرفی گروه معماری

گروه معماری از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را با کارشناسی‌ ارشد پیوسته معماری آغاز کرده و اکنون با ۱۱ عضو هیئت‌ علمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. خانه‌ی حاج کاظم رسولیان (دانشکده معماری) یزد که بیش از یک قرن از عمر آن می‌گذرد، در محله‌ی گل‌چینان یزد واقع شده و شامل دو بخش متمایز به ‌صورت بیرونی و اندرونی است. حیاط بیرونی محل پذیرایی از میهمانان و برگزاری مراسم روضه‌خوانی حضرت امام حسین (ع) بوده است.
معرفی گروه معماری

  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • سید محمد‌حسین آیت‌اللهی
  دانشیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  hayatollahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ayatollahi
 • محمدرضا اولیا
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  m.r.owlia [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mrowlia
 • محمود پورسراجیان
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  poursarrajian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/poursarrajian
 • حسین پور‌مهدی قائم‌مقامی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  h.ghaemmaghami [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghaem-maghami
 • ندا حاجی‌صادقی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  neda.sadeghi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/neda.sadeghi
 • رضا شکوری
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  rezashakouri [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shakoori
 • علی شهابی‌نژاد
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shahabinejad
 • محسن عباسی هرفته
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  abbasi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abbasi
 • سیده زینب عمادیان
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  z_emadian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/emadian
 • نریمان فرحزا
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  n_farahza [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/farahza
 • علی‌اکبر کوششگران
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/koosheshgaran
 • کاظم مندگاری
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  mondegari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mondegari
 • لیلا موسوی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  moosavi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/l.moosavi
 • حسین مهدوی‌پوربابکی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  hmahdavi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mahdavipour
 • حمید میرجانی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  h.mirjany [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mirjany
 • مسعود نبی میبدی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
  nabimeybodi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/nabimeybodi