لینک های ضروری
hayatollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۳۷۰۰
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۳۷۰۰
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
poursarrajian [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
h.ghaemmaghami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق گوشواره
۳۶۲۶۱۶۶۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۶۱۶۶۶
neda.sadeghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
36228832
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
rezashakouri [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۴۲۲۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
abbasi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۸۸۳۲
z_emadian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۸۲۲۳۷۰۰
n_farahza [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
۳۶۲۲۸۸۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۸۸۳۲
a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۴۲۲۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
mondegari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۸۸۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۸۸۳۲
moosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری،‌حیاط لاری‌ها، اتاق 314
36228832
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
hmahdavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۶۱۶۶۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۳۷۰۰
h.mirjany [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵
۳۶۲۲۸۸۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
nabimeybodi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
۳۶۲۲۸۸۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۸۸۳۲