دسترسی سریع
hayatollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36223700
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
r.abouei [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
09130992769
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
poursarrajian [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
neda.sadeghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
36228832
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
31234531
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
abbasi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
035-31234509
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
035-36224229
z_emadian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
31234523
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
n_farahza [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234525
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832
mondegari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36228832
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832
hmahdavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234527
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36223700
moosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری،‌حیاط لاری‌ها، اتاق 314
36228832
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
h.mirjany [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵
31234522 - 31234535
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
nabimeybodi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234505
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832
a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، لاریها
31234519
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229