دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | دانشکده هنر و معماری | گروه‌ها | گروه معماری | افراد | مسئولان
عضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه، عضو کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه، عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، مدیر گروه پژوهشی معماری گلین، مدیر گروه معماری
n_farahza [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234525
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832