دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | دانشکده هنر و معماری | گروه‌ها | گروه معماری | افراد | کارکنان
f.dehghan.n [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر گروه معماری
31234502
کارشناس دفتر گروه آموزشی معماری
m.zarrabi [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر گروه معماری
31234502
کارشناس دفتر گروه آموزشی معماری