لینک های ضروری
bahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36228834
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
36228833
mjafari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
38223700
hanif.rahimi [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، ساختمان رسولی‌ها، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
sharifimehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36228834
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
36228834
hmohebii [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228834
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
36228833
hatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
36228830
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
36228833
fanaeirf [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نقاشی
36223700
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
36223700