لینک های ضروری
bahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
۳۶۲۲۸۸۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۸۸۳۳
mjafari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۸۲۲۳۷۰۰
hanif.rahimi [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، ساختمان رسولی‌ها، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
sharifimehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
۳۶۲۲۸۸۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۸۸۳۴
hmohebii [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۸۸۳۳
hatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
۳۶۲۲۸۸۳۰
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۸۸۳۳
fanaeirf [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نقاشی
۳۶۲۲۳۷۰۰
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۳۷۰۰