دسترسی سریع
مدیر گروه آموزشی هنرهای تجسمی
a.aghaie [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی