لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | دانشکده هنر و معماری | گروه‌ها | گروه نقاشی | افراد | مسئولان
مدیر گروه نقاشی
bahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36228834
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
36228833