لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | دانشکده هنر و معماری | گروه‌ها | گروه نقاشی | افراد | کارکنان
z.azizi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نقاشی
31234501
مسئول دفتر گروه آموزشی نقاشی
36228834