لینک های ضروری
mohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36223700
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36223700
najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
36224229
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36224229
mrafian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833
abbas.ziafatibafarasat [at] yazd.ac.ir
حیاط مرتاض، گروه شهرسازی
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833
hamidmoham [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36223700
montazer [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833
nourm [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
38223700
r_akbari [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
36220077
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833
sharifnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228833
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833