دسترسی سریع
najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234513
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36224229
montazer [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234550 - 31234513
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36224229
mohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳1234549
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۴۲۲۹
r_akbari [at] yazd.ac.ir
گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، (حیاط مرتاض)
035-36228833
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
035-31234546
rezainedoushan [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازي، اندروني خانه مرتاض، اتاق 363، كد پستي: 8913683615
+983531234557
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
+983536228833
mrafian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
00983531234545
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
00983536228833
hamidmoham [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234547
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36223700
nourm [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234548
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
38223700
sharifnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228833
مربی، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833