لینک های ضروری
mohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۳۷۰۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۳۷۰۰
najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۴۲۲۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۴۲۲۹
mrafian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۸۸۳۳
abbas.ziafatibafarasat [at] yazd.ac.ir
حیاط مرتاض، گروه شهرسازی
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833
hamidmoham [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۳۷۰۰
montazer [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۸۸۳۳
nourm [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۸۲۲۳۷۰۰
r_akbari [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۰۰۷۷
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۸۸۳۳
sharifnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۸۸۳۳