دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | دانشکده هنر و معماری | گروه‌ها | گروه شهرسازی | افراد | مسئولان
r_akbari [at] yazd.ac.ir
گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، (حیاط مرتاض)
035-36228833
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
035-31234546