دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | دانشکده هنر و معماری | گروه‌ها | گروه شهرسازی | افراد | کارکنان
n.yari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
۳۶۲۲8833
مسئول دفتر گروه آموزشی شهرسازی