دسترسی سریع
معرفی دانشکده هنر و معماری

معرفی دانشکده هنر و معماری

این دانشکده از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را در یک خانه‌ی وقف شده به دانشگاه با دوره‌ی کارشناسی‌ ارشد پیوسته معماری آغاز نموده و در‌ حال‌ حاضر در مجموعه‌ای از خانه‌های سنتی که با حفظ اصالت هنری و معماری آن بازسازی شده‌ است با ۴۹۳ دانشجو و ۲۵ عضو هیأت‌ علمی به فعالیت خود در قالب گروه‌های آموزشی معماری، شهرسازی و نقاشی ادامه‌ می‌دهد. دانشکده‌ هنر و معماری یزد در محله‌ی سنتی گلچینان و با مرمت چند عمارت قدیمی از‌جمله عمارت رسولیان و تغییر کاربری آن به دانشگاه ساخته‌ شده است.
برنامه‌های آینده: تأسیس گروه مرمت به ‌همراه راه‌اندازی رشته‌های دکتری معماری، کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی‌ ارشد نقاشی، کارشناسی‌ ارشد پژوهش هنرهای قرآنی و کارشناسی‌ ارشد مرمت از برنامه‌های در شرف اقدام دانشکده‌ هنر و معماری دانشگاه یزد می‌باشد.
این دانشکده در گرایش‌های مختلف آموزشی فعالیت می‌کند.