لینک های ضروری
hayatollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۳۷۰۰
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۳۷۰۰
mohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۳۷۰۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۳۷۰۰
bahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
۳۶۲۲۸۸۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۸۸۳۳
najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۴۲۲۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۴۲۲۹
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
poursarrajian [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
h.ghaemmaghami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق گوشواره
۳۶۲۶۱۶۶۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۶۱۶۶۶
mjafari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۸۲۲۳۷۰۰
neda.sadeghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
36228832
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
hanif.rahimi [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، ساختمان رسولی‌ها، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
mrafian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۸۸۳۳
sharifimehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
۳۶۲۲۸۸۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۸۸۳۴
rezashakouri [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۴۲۲۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
abbas.ziafatibafarasat [at] yazd.ac.ir
حیاط مرتاض، گروه شهرسازی
36228833
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833
abbasi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۸۸۳۲
z_emadian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۸۲۲۳۷۰۰
n_farahza [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
۳۶۲۲۸۸۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۸۸۳۲
a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۴۲۲۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
hmohebii [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
۳۶۲۲۸۸۳۳
hamidmoham [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۳۷۰۰
montazer [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۲۸۸۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۸۸۳۳
mondegari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۸۸۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۸۸۳۲
moosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری،‌حیاط لاری‌ها، اتاق 314
36228832
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
hmahdavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳۶۲۶۱۶۶۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۳۷۰۰
1 2
صفحه 1از 2