دسترسی سریع
hayatollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36223700
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
۳۶۲۲۴۲۲۹
r.abouei [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
09130992769
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234546
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36224229
mrafian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
00983531234545
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
00983536228833
montazer [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234550 - 31234513
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36224229
mohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳1234549
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۴۲۲۹
a.aghaie [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی
bahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36228834
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی
36228833
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
r_akbari [at] yazd.ac.ir
گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، (حیاط مرتاض)
035-36228833
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
035-31234546
poursarrajian [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
mjafari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان
31234530
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی
۳۶۲۲۴۲۲۹
neda.sadeghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
36228832
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
hanif.rahimi [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، ساختمان رسولی‌ها، حیاط لاری‌ها
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی
rezainedoushan [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازي، اندروني خانه مرتاض، اتاق 363، كد پستي: 8913683615
+983531234557
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
+983536228833
sharifimehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36223700
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی
36224229
ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
31234531
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
abbasi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
035-31234509
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
035-36224229
n_farahza [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234525
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832
hmohebii [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
31234528
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی
36228833
mondegari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36228832
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832
hmahdavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234527
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36223700
moosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری،‌حیاط لاری‌ها، اتاق 314
36228832
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
h.mirjany [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵
31234522 - 31234535
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
nabimeybodi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234505
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832
1 2
صفحه 1از 2