لینک های ضروری
رئیس دانشکده هنر و معماری، مدیر گروه پژوهشی هنر و دست‌ساخته‌ها
sharifimehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
31234511
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی
36228834
معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری، مدیر گروه پژوهشی شهر بومی
montazer [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234550
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36228833
عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های آزاد استان، عضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت، رئیس پژوهشکده معماری بومی و معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری، عضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های آزاد استان یزد
h.mirjany [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵
31234522 و 31234509
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229
مدیر دفتر طرح‌های عمرانی دانشکده هنر و معماری
abbasi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
36228833
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36228832