دسترسی سریع
مدیر گروه پژوهشی هنر و دست‌ساخته‌ها
sharifimehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36223700
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی
36224229
عضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه، معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری، مدیر گروه پژوهشی شهر بومی
montazer [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234550 - 31234513
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
36224229
عضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت، رئیس پژوهشکده معماری بومی و معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری، عضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های آزاد استان یزد
h.mirjany [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵
31234522 - 31234535
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه معماری
36224229