لینک های ضروری
f.akbarnejad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
31234512
مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشکده
36224229
h.zarinfar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان هنر و معماری
31234514
مسئول مرکز اسناد
r.seyedhasani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
31234510
مسئول دفتر رئیس، معاون پژهشی و مسئول دبیرخانه دانشکده هنر و معماری
36223700
m.mangoli [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
36260438 - 31234500
کاردان اداره امور پشتیبانی و کارپرداز دانشکده هنر و معماری
a.mehrnahad [at] staff.yazd.ac.ir
-
31234506
کارپرداز معاونت پژوهشی، پردیس آزادی و دانشکده هنر و معماری
mh.nosratabadi [at] staff.yazd.ac.ir
-
31234506
امین اموال دانشکده هنر و معماری
b.yousefi [at] staff.yazd.ac.ir
خیابان امام خمینی، کوچه سهل‌بن‌علی، دانشکده هنر و معماری
31234543
کارشناس آموزشی کلیه رشته‌های دانشکده هنر و معماری