لینک های ضروری
m.ehrampoush [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
31234500
مدیر امور اداری دانشکده هنر و معماری
f.akbarnejad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
31234512
مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشکده
36224229
h.zarinfar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان هنر و معماری
31234514
مسئول مرکز اسناد
r.seyedhasani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری
31234510
مسئول دفتر رئیس، معاون پژهشی و مسئول دبیرخانه دانشکده هنر و معماری
36223700
t.ghane [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234544
کارشناس گروه شهرسازی و مسئول سایت دانشکده معماری
36228833
a.mehrnahad [at] staff.yazd.ac.ir
-
31234506
کارپرداز معاونت پژوهشی، پردیس آزادی و دانشکده هنر و معماری
mh.nosratabadi [at] staff.yazd.ac.ir
-
31234506
امین اموال دانشکده هنر و معماری