لینک های ضروری
hakim [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۱۲۳۳۲۲۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
hsodaie [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
s.ghasemi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
۳۱۲۳۳۱۸۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
makhavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۱۲۳۶۸۸۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
s.tarkesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
۳۱۲۳۳۰۸۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
mzernani [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، اتاق ۳۰۸
۳۱۲۳۲۸۱۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
seifati [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
۳۱۲۳۲۶۵۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
saremi.naeini [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۱۲۳۲۸۱۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
kkamali [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۱۲۳۳۳۷۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲
mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
۳۱۲۳۳۲۲۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۳۸۲۱۰۳۱۲