دسترسی سریع
مدیر گروه آموزشی احیا و مدیریت مناطق خشک و بیابانی، مدیر گروه پژوهشی کنترل بیابان‌زایی انسانی و کویرشناسی
mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31233222
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
38210312