دسترسی سریع
amosleh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31232802
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
+983531233174
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
035-38210312
hazimzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31232890
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210698
melmi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233270
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
moradi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233310
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
31234958
f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶
98-35-31232798
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
98-35-38210312
bnkiani [at] yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی،‌ گروه محیط زیست، اتاق ۲۳۰
31233199 -31232804
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
irannezhad [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷
31233231
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
parivar.p [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی
31233267
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
tabandeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31233924
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31232813
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312