لینک های ضروری
hazimzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
38210698
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210698
amosleh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶
31232798
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
bnkiani [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی،‌ گروه محیط زیست، اتاق ۲۳۰
31233199 35 98+
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312 35 98+
irannezhad [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷
31233231
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
tabandeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31233218
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31232813
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233174
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
melmi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233270
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
moradi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233310
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
31234958