دسترسی سریع
مدیر گروه آموزشی محیط‌ زیست
jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
+983531233174
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
035-38210312