دسترسی سریع
lab آزمایشگاه آلودگی‌های محیط زیست
-
۳۱۲۳۲۷۴۸ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست

lab آزمایشگاه بذر و هرباریوم
-
۳۱۲۳۲۷۴۸ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست

lab آزمایشگاه حیات وحش و تاکسیدرمی
-
۳۱۲۳۲۷۴۸ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست

lab آزمایشگاه گیاه‌شناسی
-
۳۱۲۳۲۷۴۸ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست

lab موزه حیات وحش
-
۳۱۲۳۲۷۴۸ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست

lab کارگاه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
-
۳۱۲۳۲۸۳۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست

lab آزمایشگاه خاک‌شناسی
-
۳۱۲۳۲۷۴۸ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

lab آزمایشگاه کانی‌شناسی و تجزیه عنصری (XRF)
-
۳۱۲۳۲۸۳۷ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

lab آزمایشگاه ژئومرفولوژی
-
۳۱۲۳۲۸۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه مرتع و آبخیزداری