دسترسی سریع
رئیس کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کشاورزی دور هشتم هیئت ممیزه، رئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
hsodaie [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31232980
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
38210312
معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
melmi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233270
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312
عضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه، عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی
bnkiani [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی،‌ گروه محیط زیست، اتاق ۲۳۰
31233199 -31232804
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
38210312