دسترسی سریع
babaeian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
31232804
کارشناس پژوهشی و کارشناس دفتر پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
38210698
h.bagherif [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
31233245
کارشناس آموزشی کلیه رشته‌های دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
38210312
f.khodayar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31232811
مسئول دبیرخانه
38210312
s.kheirandish [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31232830
کارشناس آزمایشگاه
38210312
m.sadeghian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31232829 و 31232800
رئیس اداره پشتیبانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
38210312
h.ghotbaddini [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی، جنب سالن ورزشی
31234067
کارپرداز حوزه‌های مدیریت طرح‌های عمرانی و مدیریت امور عمومی و دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
z.moghtaderi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31232796
مسئول دفتر دانشکده
38210312
z.vatankhah [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
3123332
کارشناس آزمایشگاه
38210312