دسترسی سریع
معرفی شرکت‌های فناور
   
نانوسنجش یاران محیط نانوسنجش یاران محیط
هوشمندپردازان یکتا کویر آسیا هوشمندپردازان یکتا کویر آسیا
رایان هندسه پویا رایان هندسه پویا
راسا پژوهان انسان و ماشین راسا پژوهان انسان و ماشین
آوید رایان فرداد آوید رایان فرداد
کارا زمین کوشا پژوه کارا زمین کوشا پژوه
آینده‌پژوهی سمن یاران یزد آینده‌پژوهی سمن یاران یزد
بهین آرمان متخصصین ایساتیس بهین آرمان متخصصین ایساتیس
رویان پژوهان کویر رویان پژوهان کویر
پیشتازان صنعت فراز ارتباط پیشتازان صنعت فراز ارتباط
رایانش تصویر مبنا رایانش تصویر مبنا
پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما) پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)
یکتا مبدل پارس یکتا مبدل پارس
زیست‌فناوران بافت همانندساز مانا زیست‌فناوران بافت همانندساز مانا
آرمین رایان اسپادان آرمین رایان اسپادان
پژوهندگان آرمان سبز محیط پژوهندگان آرمان سبز محیط
فراتکتا کویر یزد فراتکتا کویر یزد
رهیافت پوشش نوین پارس رهیافت پوشش نوین پارس
گروه مهندسی زرین‌تاک کویر گروه مهندسی زرین‌تاک کویر
صفه هنر ایرانیان صفه هنر ایرانیان
فناوران فردای تیهو فناوران فردای تیهو
مدیریت آتیه‌سازان ذهن برتر مدیریت آتیه‌سازان ذهن برتر
هوشمان نگار رابین هوشمان نگار رابین
دانش بنیان اختر شیمی یزد دانش بنیان اختر شیمی یزد
دادمان یزد دادمان یزد
یارا پژوهش فناور صدرا یارا پژوهش فناور صدرا