دسترسی سریع
معرفی شرکت‌های فناور
         
نانوسنجش یاران محیط نانوسنجش یاران محیط
هوشمندپردازان یکتا کویر آسیا هوشمندپردازان یکتا کویر آسیا
رایان هندسه پویا رایان هندسه پویا
راسا پژوهان انسان و ماشین راسا پژوهان انسان و ماشین
کارا زمین کوشا پژوه کارا زمین کوشا پژوه
آینده‌پژوهی سمن یاران یزد آینده‌پژوهی سمن یاران یزد
رویان پژوهان کویر رویان پژوهان کویر
پیشتازان صنعت فراز ارتباط پیشتازان صنعت فراز ارتباط
رایانش تصویر مبنا رایانش تصویر مبنا
پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما) پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)
یکتا مبدل پارس یکتا مبدل پارس
زیست‌فناوران بافت همانندساز مانا زیست‌فناوران بافت همانندساز مانا
آرمین رایان اسپادان آرمین رایان اسپادان
پژوهندگان آرمان سبز محیط پژوهندگان آرمان سبز محیط
فراتکتا کویر یزد فراتکتا کویر یزد
گروه مهندسی زرین‌تاک کویر گروه مهندسی زرین‌تاک کویر
صفه هنر ایرانیان صفه هنر ایرانیان
مدیریت آتیه‌سازان ذهن برتر مدیریت آتیه‌سازان ذهن برتر
دانش بنیان اختر شیمی یزد دانش بنیان اختر شیمی یزد
دادمان یزد دادمان یزد
یارا پژوهش فناور صدرا یارا پژوهش فناور صدرا
مهندسین مشاور پیمون یزد مهندسین مشاور پیمون یزد
فناور گستر آراز آریانا فناور گستر آراز آریانا
ایده‌سازان ماندگار راه تولید ایده‌سازان ماندگار راه تولید
وب‌پردازان نوین پارسی‌جو وب‌پردازان نوین پارسی‌جو
پرتوبنیان ایمن‌گستر ایساتیس پرتوبنیان ایمن‌گستر ایساتیس
توسعه نوآوری رادین توسعه نوآوری رادین
کاوشگران نوین داده اطلس گستر کاوشگران نوین داده اطلس گستر
مرکز نوآوری گردشگری سپندآریا مرکز نوآوری گردشگری سپندآریا
توسعه الماس فاطر توسعه الماس فاطر
بهین رهاورد نوآوران ایساتیس بهین رهاورد نوآوران ایساتیس
زیست‌فناور تک‌یاخته حکیم زیست‌فناور تک‌یاخته حکیم
آغازگران سبز رایکا ایساتیس آغازگران سبز رایکا ایساتیس
فناوران رایانش هوشمند بوژان فناوران رایانش هوشمند بوژان
دانش‌بنیان فن‌آوران اطلاعات پالیز دانش‌بنیان فن‌آوران اطلاعات پالیز
طاق آهنگ‌سازان نگارین یزد طاق آهنگ‌سازان نگارین یزد
فرآور کانسار پیشرو دنا فرآور کانسار پیشرو دنا