دسترسی سریع
پذیرش

برای استقرار در پردیس فناوری و صنعتی و استفاده از خدمات فناوری مرکز رشد شرکت‌ها باید فرم پذیرش را تکمیل نموده و برای دفتر پردیس ارسال نمایند.

هم‌چنین امکان دریافت خدمات استقرار بدون دریافت خدمات فناوری نیز فراهم شده و شرکت‌ها می‌توانند بر اساس آئین نامه مربوطه، درخواست خود را به دفتر پردیس فناوری و صنعتی ارسال نمایند.

فرم پذیرش مرکز رشد