دسترسی سریع
اخلاق در دانشگاه

اخلاق حرفه‌ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت است. نهاد نظام آموزش عالی بیش از هر حرفه دیگری چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پژوهش، ملزم به تاکید بر مفاهیم اخلاق حرفه‌ای است. لذا لازم است نظام آموزش عالی، الزامات و راهبردهای اخلاق حرفه‌ای را بیش از هر نهاد و سازمان دیگری مورد تاکید قرار ‌دهد.

اگر چه دو مقوله اخلاق در آموزش و اخلاق در پژوهش همچون خود مقوله‌های آموزش و پژوهش جدائی‌ناپذیر هستند اما عموما این دو موضوع از دو منظر متفاوت مورد توجه واقع می‌شود. اخلاق آموزش در دانشگاه، تامین‌کننده منافع و رفاه فردی و گروهی دانشجویان و اعتلابخش جایگاه و شان اساتید است. بی‌توجهی به اخلاق در آموزش به توانایی یادگیری دانشجویان و به منزلت علم و عالم آسیب می‌رساند. در زمینه اخلاق پژوهش، عموما دو مقوله مطرح می‌شود. اخلاق استفاده از انسان‌ها به عنوان آزمودنی‌های پژوهش و اخلاق مرتبط با اجرای پژوهش و دانش‌پژوهی و انتشار دستاوردهای پژوهش. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط اساتید با توجه به نقش موثری که بر عملکرد فراگیران دارند از ارزش خاصی برخوردار است که بایستی مورد توجه واقع شود.

* در نوشتار فوق از مقاله زیر استفاده شده است:

آرین پور مهلا، محرابی ناهید. الزامات و راهبردهای اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش عالی. اخلاق در علوم و فنّاوری. ۱۳۹۵; ۱۱ (۴) :۱۷-۲۳