دسترسی سریع
منشور اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی
در راستای جلوه گری فضیلت های اخلاقی و کرامت انسانی و رفتار خدامحوری، که همانا هدف بعثت نبی اکرم(ص) است، برآنیم تا با رعایت موارد ذیل در ایجاد دانشگاهی اخلاق مدار که مرضی رضای حضرت باری تعالی است کوشا باشیم