لینک های ضروری
ronagh [at] yazd.ac.ir
دانشگاه سیدنی استرالیا
۳۱۲۳۲۴۶۱
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۱۰۰۱۳۵
aref [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
۳۱۲۳۲۳۸۶
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
bidokhti [at] yazd.ac.ir
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فیزیک فضا
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
modarres [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف، گروه آموزشی مهندسی صنایع
۳۱۲۳۲۴۰۲
استاد، هیئت علمی وابسته
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
۳۱۲۳۲۱۱۶
دانشیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌های خارجی
۳۸۲۱۲۷۸۸
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
pourgiv [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی
۳۱۲۳۲۱۱۶
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌های خارجی
۳۸۲۱۲۷۸۸