لینک های ضروری
ronagh [at] yazd.ac.ir
دانشگاه سیدنی استرالیا
31232461
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده مهندسی عمران
382100135
aref [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
31232386
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
bidokhti [at] yazd.ac.ir
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فیزیک فضا
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
modarres [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف، گروه آموزشی مهندسی صنایع
31232402
استاد، هیئت علمی وابسته
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
38211792
shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
31232116
دانشیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
pourgiv [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی
31232116
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788