لینک های ضروری
آمار و اطلاعات

دانشگاه یزد در ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۷ با یک رشته تحصیلی و ۴۰ نفر دانشجو شروع به کار کرد. این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶ دارای ۱۳۷۵۷ نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی (۶۸% کارشناسی، ۲۵% کارشناسی ‌ارشد و ۷٪ دکتری)، ۴۵۴ نفر عضو هیئت ‌علمی و حدود ۳۵۵ نفر کادر اداری رسمی، پیمانی و قراردادی است.

جدول ۱: دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۷- ۹۶
پردیس / دانشکده مستقلمقطعجمع
کارشناسیکارشناسی ارشددکتری
پردیس علوم ۱۵۱۶ ۵۶۲ ۲۵۰ ۲۳۲۸
پردیس علوم انسانی و اجتماعی ۳۸۱۸ ۱۲۹۴ ۲۲۵ ۵۳۳۷
پردیس فنی و مهندسی ۳۰۷۲ ۱۰۶۰ ۳۱۳ ۴۴۴۵
دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی ۲۹۳ ۲۰۶ ۳۴ ۵۳۳
دانشکده مستقل هنر و معماری ۴۵۷ ۲۰۸ ۱۹ ۶۸۴
پردیس آزادی (خودگردان) - ۷۷ ۸۱ ۱۵۸
پردیس مهریز ۲۷۲ - - ۲۷۲
جمع ۹۴۲۸ ۳۴۰۷ ۹۲۲ ۱۳۷۵۷
جدول ۲: اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد (آذر ۱۳۹۶)
پردیس / دانشکده مستقلمرتبهجمع
مربیاستادیاردانشیاراستاد
پردیس علوم - ۵۰ ۲۱ ۱۸ ۸۹
پردیس علوم انسانی و اجتماعی ۱۰ ۱۰۰ ۳۹ ۵ ۱۵۴
پردیس فنی و مهندسی ۷ ۹۰ ۵۳ ۸ ۱۵۸
دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی - ۲۰ ۶ ۱ ۲۷
دانشکده مستقل هنر و معماری ۶ ۱۷ ۳ - ۲۶
جمع ۳۲ ۲۷۷ ۱۲۲ ۲۳ ۴۵۴
جدول ۳: کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه یزد (آذر ۱۳۹۶)
مدرک تحصیلیجنسیتجمع
مذکرمونث
پایین‌تر از دیپلم ۱۶ - ۱۶
دیپلم ۵۰ ۱۸ ۶۸
کاردانی ۲۵ ۱۷ ۴۲
کارشناسی ۷۵ ۷۴ ۱۴۹
کارشناسی ارشد ۳۰ ۴۹ ۷۹
دکترا ۱ - ۱
جمع ۱۹۷ ۱۵۸ ۳۵۵