دسترسی سریع
هیأت موسس

اعضای محترم هیأت موسس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه یزد (به ترتیب حروف الفبا)

ردیفاعضای محترم هیأت موسس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه یزد (به ترتیب حروف الفبا)
۱ دکتر حمید میرجانی
۲ دکتر سیدمجید میررکنی
۳ دکتر مجید پویان
۴ دکتر محمدرضا فاضل
۵ دکتر روح‌اله دوست‌حسینی