دسترسی سریع
اساسنامه
اساس‌نامه انجمن دانش‌آموختگان
مجوز تاسیس
آگهی ثبت شرکت
پروانه فعالیت
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور
صورت‌جلسه مجمع عمومی موسسین